arrow-no-shaft-down arrow-right block-pen charts check clock clouds coins file-download file-filled file logo-text smile three-arrows-down

Användarvillkor, integritet och cookies

ANSVAR FÖR INNEHÅLL

Du svarar själv för det du publicerar på vilth.se. Portalansvarig på vilth.se ansvarar inte för något innehåll som du skapar. Du som medverkar genom ditt medlemskap ansvarar själv för innehållet och du kan alltså ställas till svars för detta.

Vi gör ingen förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig på vilth.se.

Den information du lägger ut, i form av t.ex. texter, bilder och videoklipp får inte strida mot svensk lag. Informationen får t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:

Portalansvarig har rätt att i efterhand granska all information som läggs ut på vilth.se , samt ta bort den information eller de inlägg som strider mot dessa regler.

Om du upptäcker information eller inlägg som du anser klart bryter mot reglerna kan du göra en anmälan till portalansvarig. Om du gör en anmälan bör du skicka med kopia av eller referens till inlägget som bryter mot reglerna samt uppgift om vem som lagt ut informationen.

MISSBRUK OCH AVSTÄNGNING

Du får inte använda andras uppgifter och logga in på en server eller konto som inte är avsett för dig som användare.

Du kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från vilth.se (och få ditt konto raderat) om du inte följer reglerna eller i övrigt missköter dig.

Om den information du publicerat på vilth.se skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt är du skyldig att hålla portalansvarig och samarbetspartners till vilth.se skadeslösa.

Om vi görs uppmärksamma på att en medlem upprepat missköter sig, skickar vi dessutom en anmälan till personens internetleverantör. Dessa har stränga regler för vad deras kunder får och inte får göra när de är uppkopplade via deras tjänster. Bryter man mot dessa regler blir man normalt kontaktad av sin internetleverantör och i värsta fall avstängd.

DINA ANVÄNDARUPPGIFTER

Det är bara du eller personer du tillåtit som får använda ditt konto på vilth.se. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut och att ditt konto inte används felaktigt. Det är förbjudet att kopiera annan medlems användaruppgifter, använda det eller skicka det vidare. Om du upptäcker att någon använt dina konto-uppgifter ska du på en gång meddela portalansvarig detta.

Du är själv ansvarig för att till vilth.se ange korrekta användaruppgifter om dig själv när du registrerar dig som medlem. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan.

Din integritet hos VILTH

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder VILTHs produkter och tjänster.

Därför har vi upprättat denna sida, där vi bland annat beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Wildlife Administrations Systems Sweden AB (nedan kallat VILTH) strävar efter att erbjuda internettjänster som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet. Här kan du läsa mer om de olika delarna i vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifts-behandling

VILTHs behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Ändamål

Inom VILTH sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till VILTH i samband med registrering, köp av tjänst eller liknande. Uppgifterna behandlas för att VILTH skall kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att VILTH skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Behandlingen av uppgifterna kommer omfatta åtgärder såsom:

Personuppgiftsansvarig

Wildlife Administrations Systems Sweden AB, org.nr 559003-1802, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i VILTH. Ev felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till VILTH, info@vitlh.se, så korrigeras det omgående.

Utlämning av uppgifter till annan

Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos VILTH samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och VILTH. Då handlar det om att administrera eller marknadsföra VILTH eller andra företags produkter och tjänster på uppdrag av VILTH.

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas i kontrakt, i köpeavtal eller vid intresseanmälningar eller andra kontakter med kund. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller liknande. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom hämtning av information från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.

Till vad behandlas uppgifterna?

Personuppgifterna används av VILTH som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser.

“Spärr” mot marknadsföring

Om man inte önskar sina personuppgifter behandlade för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmälan göras till:

Wildlife Administrations Systems Sweden AB

Danbyholm

640 20 Björkvik

Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn, personnummer och ev abonnemangsnummer.

Registerutdrag

Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter VILTH behandlar om denne. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:

Wildlife Administrations Systems Sweden AB

Danbyholm

640 20 Björkvik

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till VILTH. Begäran om rättelse av personuppgift görs till info@vitlh.se

Annan uppgift

“Annan uppgift” innebär information som inte är personanknuten. Vi använder sådana uppgifter på VILTHs webbplatser. Det kan till exempel vara vilken tid webbsidor besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Dessa uppgifter hjälper oss att hålla reda på vad våra besökare gör, till exempel hur länge de befinner sig på olika webbsidor. Med hjälp av denna information kan vi förbättra våra webbplatsers prestanda och utformning.

VILTH registrerar annan uppgift när våra besökare använder våra webbsidor, även om de inte är registrerade kunder eller medlemmar hos oss. Vi använder dessa uppgifter för att kunna göra våra tjänster mer personligt anpassade, för att kunna visa reklam och för att allmänt kunna förbättra våra tjänster.

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vad är cookies?

På VILTHs webbsidor och tjänster används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras av VILTH via cookies. En Cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

VILTHs webbsidor använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, och gör att statistik om hur många som är inne på webbsidan sparas samt vilka webbläsare de använder. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med användarkonto eller motsvarande information. Informationen används för utveckling av webbsidans prestanda.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben och VILTHs många tjänster kunna utnyttjas till fullo.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Övrigt

VILTH äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.vilth.se.